facebook

Fauna & Flóra

Oblasť pôsobenia LSP „Pri Bialej Przemszi“ sa nachádza v západnej časti Krakovsko-częstochovskej vyvýšeniny - na jej hranici so Sliezskou a Miechovskou vyvýšeninou. Príroda tohto územia je veľmi rôznorodá a vyznačuje sa rozmanitými formami reliéfu (napr. vápencové tvrdoše, jaskyne, vyvýšeniny), vďaka ktorým je veľmi atraktívna a predstavuje jednu z hlavných hodnôt tejto oblasti. Niektoré formy sú ojedinelé nielen v Poľsku, ale aj v rámci celého sveta – Skalka v dedinke Lasky (obec Bolesław) je jediná travertínová kopa v Poľsku (geologický výstup). V jej vnútri vznikla jaskyňa. Podobné kopy sa vyskytujú už len v Gánovciach  a Bešeňovej na Slovensku a v oblasti Mono Lake v Kalifornii v USA. V oblasti Jury sa nachádza 150 jaskýň a previsov, vďaka ktorým je táto lokalita unikátna pre celé Poľsko. Najvyšším bodom okresu je vrch Podzamcze (504 m n.p.m.).        

Juru tvoria usadené horniny, v ktorých sa dajú nájsť fosílie:  amonity, belemnity, hubky, lastúrniky a ramenonožce. Najbežnejšiu reliéfnu formu  predstavujú skalnaté vápence, ktoré tvoria samostatné skaly. Vďaka geologickým podmienkam Jura každoročne priťahuje mnohých turistov, speleológov či horolezcov.

Oblasť pôsobenia LSP predstavuje klimatický región strednej vrchoviny, sliezsko-krakovskej klimatickej oblasti. Prevažuje tu vplyv morského polárneho vzduchu s miernymi zimami a miernymi letami. Často je tu tiež cítiť vplyv kontinentálneho polárneho vzduchu s výraznými amplitúdami a krajnými teplotami. Pôda tohto územia je z veľkej časti nízkej akostnej triedy, prevažujú pôdy typu IIIa, IIIB, IVa a IVb. Najpriaznivejšie podmienky sú najmä v obci Trzyciąż, najúrodnejšie pôdy sa vyskytujú v riečnych dolinách.       

Územie pôsobenia LSP je rôznorodé z hľadiska kvality prírodného prostredia. Západná časť je viac industrializovaná (obce Bolesław a Klucze), pôsobenie človeka tu zanechalo tu viditeľnejšie stopy na prírodnom prostredí ako vo východnej, menej industrializovanej časti (obce Wolbrom, Trzyciąż). Rozvoj priemyslu podmienil výskyt nerastných surovín v jednotlivých oblastiach tohto regiónu. Neindustrializované časti sa vyznačujú viacerými lesným porastom a rozmanitosťou fauny a flóry, ktorá je typická pre Juru. Treba poznamenať, že stav prírodného prostredia tejto oblasti sa je hodnotí ako dobrý aj napriek blízkosti priemyselné najrozvinutejšieho regiónu krajiny vysokému stupňu industrializácie samotného Olkuského okresu, kde sa o. i. nachádzajú o. sklárske huty, bane či továrne na výrobu gumy.    

Územie je pokryté listnatými lesmi, prevažne bukovými, a borovicovým porastom a s nimi susediacimi skupinami rastlín, ktoré sú menej náročné na životné podmienky a rastú aj na piesočnatých pôdach. Pre údolie rieky Biała Przemsza i pre ostatné riečne dolinky tejto oblasti je charakteristicky výskyt tŕstia, lužných jelšových lesov, lúk a krovín. Ako už bolo povedané, táto oblasť je súčasťou Krakovsko-częstochovskej vyvýšeniny, ktorá sa vďaka svojej unikátnej prírode a viacerým druhom zriedkavých rastlín a zvierat stala chránenou oblasťou. Skupina jurských prírodných parkov spolu s Jurskou skupinou chránenej prírody a Ojcovským národným parkom tvoria najväčšie 255-hektárové chránené územie v Poľsku. Patria doň aj katastre jednotlivých obci LSP „Pri Białej Przemszi“ – Bolesław, Klucze, Trzyciąż.

Významným prvkom životného prostredia tejto oblasti je Błędowská púšť, ojedinelosť v rámci celej Európy. Púšť sa nachádza medzi tromi obcami: Chechło, Klucze, Błędów. Leží na okraji Chránenej krajinnej oblasti „Orlie Hniezda“ (ktorý patrí do Skupiny parkov prírody) a čiastočne je pod špeciálnou ochranou ako „ekologický fenomén“ [Pozn. prekl.: Jedna z foriem ochrany prírody v Poľsku, ktorá chráni pozostatok ekosystému, ktorý má veľký význam pre biologickú rôznorodosť oblasti].  

Cez Błędowskú púšť preteká hlavná rieka oblastí – Biała Przemsza, ktorá spolu s Czarnou Przemszou tvorí ľavo brežný prítok Visly. V hornom úseku rieky je dominantným druhom pstruh potočný. Vyskytuje sa tu aj rak riečny. Dolný úsek Białej Przemsze, od obce Klucze, bol v minulosti znečisťovaný priemyselnými odpadovými vodami, čo výrazne ochudobnilo riečnu faunu a narušilo rovnováhu ekosystémov. V súčasnosti je už situácia oveľa lepšia a ryby žijú už na celom toku rieky. Dolina Białej Przemsze sa vyznačuje veľmi atraktívnou prírodou. Špecifické formy terénu, prirodzené rastlinstvo a Błędowská púšť robia túto oblasť jedinečnou a predstavujú vysoké estetické hodnoty. Táto lokalita je preto atraktívna nielen pre jej obyvateľov, ale aj pre turistov.         

Oblasť Białej Przemsze sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou druhov flóry. Je tu známych až 1600 druhov cievnatých rastlín, ako aj 60 endemických druhov (vyskytujú sa iba v tejto oblasti), napr. nevädza mäkká a kamzičník rakúsky. Výnimočnosťou v rámci celého Poľska je 300 teplomilných druhov rastlín (vyskytujú sa na intenzívne osvetlených miestach, kde je málo vody).  

Medzi chránené druhy rastlinstva oblasti Białej Przemsze môžeme zaradiť predovšetkým: vstavače, napr. prilbovku červenú, kruštík oddialený, koralicu lesnú, cesnak sivkastý horský, lykovec jedovatý, zimoľub okolíkatý, konvalinku voňavú, krušinu jelšovú, vemenník zelenkastý, či hniezdovku hlístovú.

Naši partneri
 • http://www.trzyciaz.ug.pl
 • http://www.malopolskie.pl/
 • http://www.malopolskie.pl
 • http://www.imbramowice.pl/
 • http://sp.olkusz.pl
 • http://www.ck.wolbrom.pl/
 • http://nadbialaprzemsza.org.pl/news_selectcats.php?cat_id=20
 • #
 • #
 • http://zamki-gotyckie.pl
 • http://www.gmina-klucze.pl
 • http://centrumkultury.gminaboleslaw.pl/index.php
 • http://www.nadbialaprzemsza.org.pl
 • #
 • http://www.gminaboleslaw.pl
 • http://www.projektadrenalina.com/
 • http://www.mok.olkusz.pl/
 • http://www.zpk.com.pl/
 • http://www.wolbrom.pl
 • http://www.gokklucze.pl/
 • http://www.rabsztyn.ilkus.pl/
Počasie
Elektronická pohľadnica
O nás

Portál regio4trip.pl vznikol v rámci projektu „Vytváranie siete spolupráce medzi partnermi olkuského okresu a zahraničnými partnermi: obcou Batiz...

Kliknite pre viac informácií
Contact
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Kliknite pre viac informácií
Zaregistrujte sa ako affiliate

Pozývame všetky zainteresované

Zaregistrujte sa ako partner
Prajeme pekný deň :)
Tím Regio4Trip