facebook

Regulamin

Regulamin portalu www.regio4trip.eu

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu turystycznego zamieszczonego pod adresem www.regio4trip.pl, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą (dalej jako LGD Nad Białą Przemszą) z siedzibą: 32-310 Klucze, ul Partyzantów 1, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294915 a akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiedzy LGD Nad Białą Przemszą a podmiotem dokonującym owej akceptacji.
 2. Portal powstał w ramach projektu „Budowanie sieci współpracy pomiędzy partnerami powiatu olkuskiego i partnerami zagranicznymi: gminą Batyżowce, gminą Cserépfalu oraz gminą Okland w obszarze rozwoju turystyki” (dalej jako Projekt) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 3. Użyte w tekście regulaminu określenia oznaczają:
  1. "Portal" - jest to portal regio4trip.eu poświęcony tematyce turystycznej, zarządzany przez Administratora.
  2. "Administrator" - właściciel serwisu.
  3. „Partner zagraniczny” – jest to gmina Batyżowce, gmina Cserépfalu oraz gmina Okland, którzy są także partnerami w projekcie.
  4. „Obszar objęty projektem” – jest to obszar działalności LGD Nad Białą Przemszą oraz partnerów zagranicznych, których walory turystyczne są promowane na portalu.
  5. „Partner” – to podmiot oferujący usługi zakwaterowania, usługi gastronomiczne oraz pozostali dostawcy usług okołoturystycznych (np. wypożyczalnie sprzętu, podmioty oferujące usługi rekreacyjne itp.)  na obszarze objętym Projektem, tj. obszarze działalności Administratora i Partnerów zagranicznych.
  6. „Instytucja” – to podmiot zajmujący się promocją turystyki na obszarze objętym projektem.
  7. "Użytkownik" - osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Portalu.
 4. Na portalu jest prezentowana oferta turystyczna obszaru działalności Administratora i Partnerów zagranicznych tj. oferta w zakresie atrakcji turystycznych oraz usług okołoturystycznych – gastronomii, obiektów noclegowych, rekreacyjnych i innych.
 5. Za prezentacje oferty turystycznej w podstawowym zakresie nie są pobierane opłaty.

 

§2 Partnerzy zagraniczni

 1. Za rejestrację partnerów zagranicznych odpowiada Administrator.
 2. Partnerzy zagraniczni są odpowiedzialni za treść portalu tj. ofertę turystyczną w zakresie atrakcji turystycznych oraz usług okołoturystycznych dotyczącą swojego obszaru działalności.
 3. Partnerzy zagraniczni mogą edytować treści portalu dotyczące swojego obszaru.
 4. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone przez partnerów zagranicznych.

 

§3 Partnerzy oraz instytucje

 1. Za akceptację rejestracji Partnera oraz Instytucji odpowiada Administrator.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez uzupełnienie formularza rejestracji.
 3. Zarejestrowani Partnerzy lub Instytucje oświadczają, że zapoznali się z treścią regulaminu portalu oraz zobowiązują się do jej przestrzegania.
 4. Partnerzy mają możliwość wprowadzania nowej treści oraz edycji treści już zamieszczonej w zakresie swojej działalności tj. opis wraz z galerią zdjęć.
 5. Instytucje mają możliwość wprowadzania nowej treści oraz edycji treści już zamieszczonej w zakresie swojej działalności tj. opis wraz z galerią zdjęć. Dodatkowo instytucje mogą na portalu zamieszczać informacje w zakładce „aktualności”.
 6. W celu edycji i/lub zamieszczania nowej treści na portalu partnerzy oraz instytucje zostali zarejestrowani przez Administratora i otrzymali dostęp do cms.regio4trip.pl.
 7. Partnerzy oraz Instytucje ponoszą pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez nich treści na portalu oraz ich zgodność z prawem, w szczególności w zakresie nienaruszania cudzych praw autorskich. Właściciel portalu nie jest zobowiązany do weryfikacji materiałów zamieszczonych przez partnerów lub instytucje, ani nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 8. Partnerzy oraz Instytucje mają obowiązek stałej aktualizacji treści, zwłaszcza dostępności oferowanych miejsc noclegowych oraz informacji na temat oferowanego zaplecza miejsca noclegowego.
 9. Partnerzy w pełni odpowiadają za kontakty oraz sfinalizowanie transakcji z osobami chcącymi dokonać rezerwacji za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji miejsc noclegowych.
 10. Partnerzy oraz Instytucje zobowiązują się do utrzymywania w poufności haseł dostępu oraz do dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu do haseł osobom nieupoważnionym.
 11. Partner oraz Instytucja może wskazać w ofercie adres swojej strony internetowej, nie może jednak publikować adresów serwisów o podobnym zakresie działalności jak regio4trip.eu, takie adresy zostaną automatycznie usunięte z ogłoszenia zleceniodawcy.
 12. Parter oraz Instytucja zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

§4 Administrator

 1. Administrator odpowiada za moderację treści zamieszczonych na forum oraz oceny obiektów noclegowych.
 2. Administrator jest odpowiedzialny za akceptację rejestracji każdego Partnera zagranicznego, Partnera oraz Instytucji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia treści Partnera zagranicznego, Partnera lub Instytucji jeśli w sposób rażący narusza regulamin lub zamieszcza informacje niezgodne z prawdą, naruszające obowiązujące przepisy prawne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

 

§5 Polityka prywatności i prawa autorskie

 1. Podanie przez Partnera lub Instytucje danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak musi spełniać wymagania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Przystępując do rejestracji Partner lub Instytucja wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Administratora danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do prowadzenia działań promujących turystykę obszaru Projektu.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych (w formularzu systemu rezerwacji miejsc noclegowych) jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi dokonanie rezerwacji. Dokonując rezerwacji Użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora oraz Partnerów w celu i w zakresie potrzebnym do prowadzenia działań promujących turystykę obszaru Projektu.
 3. Administrator, Partnerzy zagraniczni, Partnerzy oraz Instytucje nie udostępniają danych osobowych Użytkowników żadnym osobom, firmom ani innym podmiotom trzecim.
 4. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 5. Kopiowanie, rozpowszechnianie grafiki, tekstu, skryptów i oprogramowania bez zgody Administratora jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
 6. Niedozwolone jest używanie nazwy serwisu w taki sposób, że wprowadzałoby w błąd klientów lub jakikolwiek inny sposób niekorzystnie wpływałoby na wizerunek Portalu.
 7. Wszelkie sprawy wkraczające w zakres praw autorskich Portalu wymagają zgody Administratora.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez następujące czynniki:
  1. brak ciągłości funkcjonowania portalu regio4trip.eu z przyczyn niezawinionych,
  2. podanie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji przez Partnerów zagranicznych, Partnerów lub Instytucje,
  3. działanie sił wyższych,
  4. działanie osób trzecich, korzystających z haseł Partnerów zagranicznych, Partnerów lub Instytucji, w których posiadanie weszły nielegalnie, w tym niezgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne regulacje prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Czym jest Regio4trip ?

Regio4trip.eu to portal, który pozwoli Ci odkryć urokliwe zakątki północnej Małopolski i czerpac z nich niepowtarzalną energię, a przy tym odpocz...

Click to read more
Kontakt
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Click to see more
Zarejestruj się jako partner

Zapraszamy wszystkie podmioty sektora turystycznego, w tym także obiekty gastronomiczne i noclegowe do wspólnej promocji walorów turystycznych ob...

Register as a partner
Have a nice day :)
Regio4Trip team