facebook

Przyroda

Obszar oddziaływania LGD „Nad Białą Przemszą” położony jest w zachodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na jej styku z Wyżyną Śląską i Wyżyną Miechowską. Krajobraz obszaru jest bardzo zróżnicowany, bogaty w różnorodne formy rzeźby terenu, takie jak wapienne ostańce skalne, jaskinie, wzniesienia, co sprawia, że jest on bardzo atrakcyjny i należy do atutów obszaru. Niektóre z form rzeźby terenu są rzadko spotykane nie tylko w regionie i kraju, ale również na całym świecie – „Skałka” w Laskach (gmina Bolesław) jest jedyną w Polsce kopułą trawertynową (wynurzeniem geologicznym). W jej wnętrzu powstała jaskinia. Podobne kopuły występują jeszcze tylko w Ganovicach i Basenowie na Słowacji oraz na obszarze Mono Lake w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Na terenie Jury znajduje się ponad 150 jaskiń (charakteryzujących się zjawiskami krasowymi) oraz schronisk, co sprawia, że jest to unikalny teren na skalę całej Polski. Najwyższym punktem powiatu jest Góra Podzamcze (504 m n.p.m.).

Jura zbudowana jest ze skał osadowych, w których można znaleźć skamieniałości: amonity, belemnity, gąbki, małże i ramienionogi. Najczęściej spotykaną formą krajobrazu są wapienie skaliste występujące w formie samotnych skał. Z uwagi na uwarunkowania geologiczne, Jura Krakowsko Częstochowska corocznie przyciąga wielu turystów, speleologów oraz osób uprawiających wspinaczkę.

Pod względem klimatycznym, obszar oddziaływania LGD zalicza się do pasa klimatycznego Wyżyn Środkowych, krainy klimatycznej śląsko-krakowskiej. Zdecydowanie przeważa wpływ powietrza polarno-morskiego, z łagodnymi zimami i niezbyt gorącym latem. Często odczuwalny jest także wpływ powietrza polarno-kontynentalnego, o większych amplitudach i bardziej skrajnych temperaturach. Gleby obszaru to w większości gleby niższych klas bonitacyjnych, dominują̨ gleby IIIa, IIIb, IVa i IVb. Pod względem jakości gleb najkorzystniejsze warunki panują w gminie Trzyciąż̇ Najbardziej żyzne gleby występują̨ w dolinach rzecznych.

Obszar działania LGD jest obszarem zróżnicowanym pod względem jakości środowiska naturalnego. Jego zachodnia część jest bardziej zindustrializowana (gminy Bolesław i Klucze), działalność człowieka wywarła tam większy wpływ na środowisko, niż we wschodniej, mniej uprzemysłowionej części (gminy Wolbrom, Trzyciąż). Na rozwój przemysłu obszaru znaczący wpływ miało występowanie surowców naturalnych w poszczególnych jego częściach. Do najważniejszych złóż obszaru należą rudy cynku, ołowiu i srebra znajdujące się na terenie gminy Bolesław. Obszary niezindustrializowane poszczególnych gmin cechują się dużą lesistością, typową dla krajobrazu Jury przyrodą, różnorodnością gatunków fauny i flory. Warto dodać, że stan środowiska obszaru oddziaływania LGD określany jest jako dobry, pomimo niekorzystnego położenia wpobliżu najbardziej uprzemysłowionego regionu kraju i dość dużego stopnia industrializacji samego powiatu olkuskiego wraz z wchodzącym w jego skład obszarem LGD, gdzie znajdują się między innymi huty szkła, kopalnie, zakłady przemysłu gumowego.

Obszar porośnięty jest lasami liściastymi, z przewagą lasów bukowych oraz borami sosnowymi i towarzyszącymi im skupiskami mniej wymagającej roślinności na glebach piaszczystych. Dolina Białej Przemszy, a także pozostałe doliny rzeczne obszaru charakteryzują się występowaniem roślinności szuwarowej, łęgów jesionowo-olszowych, łąk i zarośli. Jak już wspomniano, przedmiotowy obszar należy do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, którą ze względu na unikalny krajobraz oraz występowanie wielu gatunków rzadkich roślin i zwierząt objęto ochroną. Utworzony tutaj Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych wraz zotaczającym go Jurajskim Zespołem Chronionego Krajobrazu i Ojcowskim Parkiem Narodowym składa się na największy w kraju, 255-cio hektarowy obszar chroniony. W jego skład wchodzą także tereny należące do poszczególnych gmin LGD „Nad Białą Przemszą” – Bolesław, Klucze, Trzyciąż.

Szczególnym elementem środowiska przyrodniczego obszaru jest Pustynia Błędowska, ewenement na skalę europejską. Położona jest pomiędzy trzema miejscowościami: Chechło, Klucze i Błędów. Pustynia znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" (należącego do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych) i jest częściowo objęta specjalną ochroną w postaci użytku ekologicznego. Powierzchnia piasków wynosi około 32 km2 (długość 8- 9 km, szerokość 3-4 km). Pustynia jest także w całości objęta ochroną w ramach programu Natura 2000.

Pustynię Błędowską przecina główna rzeka obszaru – Biała Przemsza, która wraz z Czarną Przemszą tworzy lewobrzeżny dopływ Wisły. W górnym odcinku rzeki dominującym gatunkiem ryb jest pstrąg potokowy. Występuje tu także rak szlachetny. Dolny odcinek Białej Przemszy, począwszy od Klucz, dawniej był zanieczyszczony ściekami przemysłowymi, co znacznie zubożyło faunę rzeki i zaburzyło równowagę jej ekosystemów. Obecnie sytuacja się poprawiła i teraz ryby żyją na całej jej długości. Dolina Białej Przemszy jest bardzo atrakcyjna pod względem krajobrazowym. Wraz ze specyficznymi dla Jury formami ukształtowania terenu, naturalną roślinnością i Pustynią Błędowską nadaje przedmiotowemu obszarowi unikalny charakter i duże walory estetyczne, dzięki czemu jest on, atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Na obszarze Białej Przemszy znaleźć można ogromną różnorodność gatunków flory. Można wyróżnić 1600 gatunków roślin naczyniowych, a także 60 gatunków endemitycznych (występujące tylko na danym obszarze) mi.in. chaber miękkowłosy oraz omieg górski. Ewenementem na skalę kraju jest 300 gatunków roślin kserotermicznych (występujących na obszarze dużego nasłonecznienia z niewielkim dostępem do wody).

Do gatunków chronionych flory obszaru Białej Przemszy zaliczyć można: storczyki, głównie buławniki, kruszczyk szerokolistny, żłobik koralowy, czosnek skalny, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, pomocnik baldaszkowaty, konwalia majową, kruszyna pospolita, podkolan zielony, gnieźnik leśny.

Our partners
 • http://www.malopolskie.pl
 • http://www.trzyciaz.ug.pl
 • http://www.mok.olkusz.pl/
 • http://zamki-gotyckie.pl
 • http://www.zpk.com.pl/
 • http://sp.olkusz.pl
 • http://www.projektadrenalina.com/
 • #
 • http://centrumkultury.gminaboleslaw.pl/index.php
 • http://www.nadbialaprzemsza.org.pl
 • http://www.gminaboleslaw.pl
 • #
 • http://www.imbramowice.pl/
 • http://www.malopolskie.pl/
 • http://www.rabsztyn.ilkus.pl/
 • http://www.wolbrom.pl
 • http://nadbialaprzemsza.org.pl/news_selectcats.php?cat_id=20
 • http://www.gmina-klucze.pl
 • http://www.gokklucze.pl/
 • #
 • http://www.ck.wolbrom.pl/
Weather
E-card
Czym jest Regio4trip ?

Regio4trip.eu to portal, który pozwoli Ci odkryć urokliwe zakątki północnej Małopolski i czerpac z nich niepowtarzalną energię, a przy tym odpocz...

Click to read more
Kontakt
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Click to see more
Zarejestruj się jako partner

Zapraszamy wszystkie podmioty sektora turystycznego, w tym także obiekty gastronomiczne i noclegowe do wspólnej promocji walorów turystycznych ob...

Register as a partner
Have a nice day :)
Regio4Trip team